Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày tạo: 05/05/2021 08:44:21 | Lượt xem: 210

Vừa qua Đảng ủy Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 90 Đảng viên, 90 quần chúng, hội nghi tổ chức làm 4 buổi nhằm đảm bảo chế độ thường trực và thực hiện thông điệp 5K phòng chống COVID-19  tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Long Phú. 

Nội dung học tập, quán triệt, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp của văn kiện Đại hội đại biểu khóa XIII của Đảng, nhằm giúp cho Đảng viên, viên chức trong toàn đơn vị nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội đại biểu khóa XIII của Đảng.

Tin: Ngọc Hân