TRẠM Y TẾ XÃ HẬU THẠNH.

Ngày tạo: 11/12/2019 14:38:31 | Lượt xem: 1180

Email:  yththanh@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp; Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn; Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;
Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn giao.