Phòng tổ chức - hành chính - tài chính - kế toán.

Ngày tạo: 27/11/2018 14:12:20 | Lượt xem: 176

Điện thoại:
Email:
 
1.Cơ cấu tổ chức:
2. Chức năng nhiệm vụ:
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm nhân lực, khen thưởng, kỷ luật để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, các tổ chức đoàn thể quần chúng trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện
- Tổ chức công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp trong các công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với CBCC và người bệnh.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức các phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, sinh hoạt thời sự, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của CBCNV trong đơn vị để tham mưu, đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.
  
3. Hướng phát triển:
- Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính.
- Lập kế hoạch, quản lý cán bộ về chuyên môn, chính trị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.
- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chính sách, chế độ của CBCNV và bệnh nhân.
- Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong Trung tâm.