Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Quản lý chất lượng

Ngày tạo: 11/12/2019 14:34:49 | Lượt xem: 741

Điện thoại:
Email:
 
1.Cơ cấu tổ chức:
2. Chức năng nhiệm vụ:

- Tham gia giám sát, quản lý về các vấn đề giường bệnh, số lượng nội trú và ngoại trú. Tham mưu cho trung tâm về số lượng phòng, giường bệnh để đáp ứng nhu cầu tới khám và điều trị tại trung tâm của người bệnh. Và là nơi tổng hợp và lưu trữ hố sơ của tất cả các bệnh nhân.
- Lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm hàng năm.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Tham gia chỉ đạo theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động chuyên môn của tuyến dưới.
- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng trung tâm về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong trung tâm để trình Giám đốc phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của trung tâm tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của trung tâm dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.