Khoa Y tế công cộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Ngày tạo: 11/12/2019 15:08:22 | Lượt xem: 719

Điện thoại:
Email:
 
1.Cơ cấu tổ chức:
......................
2. Chức năng nhiệm vụ:

Thực hiện, giám sát và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động, công tác y tế học đường; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch, bệnh lây lan phát triển trong cộng đồng; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng theo quy định; Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.