Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS

Ngày tạo: 11/12/2019 15:00:18 | Lượt xem: 903

Điện thoại:
Email:
 
1.Cơ cấu tổ chức:
......................
2. Chức năng nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; Giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới phát sinh; quản lý và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; Thực hiện tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng.