Khoa Hồi sức cấp cứu.

Ngày tạo: 27/11/2018 14:30:10 | Lượt xem: 1183

Điện thoại:
Email:

1. Cơ Cấu Tổ Chức:

........................................

2. Chức Năng Nhiệm Vụ:

– Giải quyết các cấp cứu thông thường;
– Tiếp tục cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong Trung tâm;
– Các trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên.