Ban giám đốc Trung tâm

Ngày tạo: 11/12/2019 10:22:30 | Lượt xem: 932

Ban Giám đốc

Trung tâm y tế huyện Long Phú

STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Chức vụ Hình ảnh
Nam Nữ
1  Lê Văn Tới 04/12/1966   Bs.CKI  Giám đốc javascript:void(0)
2  Lương Hồng Đức 12/11/1969   Bs.CKII  Phó Giám đốc
3  Trương Khánh Vinh 23/11/1961   Bs.CKII  Phó Giám đốc
4  Nguyễn Hoàng Nam 20/12/1964   Bs.CKI  Phó Giám đốc

 

- Giám đốc trung tâm: là cấp quản lý có quyền lực cao nhất trong trung tâm, giám đốc quyết định những vấn đề quan trọng như: điều lệ hoạt động của trung tâm, bầu các thành viên trong ban giám đốc, quyết định phương hướng phát triển cho trung tâm. Mặt khác, giám đốc cũng là người trực tiếp điều hành toàn bộ các hoạt động của trung tâm.

- Phó Giám đốc: là người giúp đỡ giám đốc về từng mặt công tác do giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Phó giám đốc được quyền thay giám đốc giải quyết những công việc theo giấy uỷ quyền của giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với giám đốc.