Phòng điều dưỡng.

Ngày tạo: 27/11/2018 14:15:21 | Lượt xem: 709

Điện thoại: 229.3.857.698
Email:dieuduonglp@gmail.com
 
1. Cơ cấu tổ chức:
..............................
2. Chức năng phòng điều dưỡng:
- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh.
- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên phù hợp với các tiến bộ kỹ thuật. Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên khi được tuyển dụng.
- Tham gia lập kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao và theo dõi kiểm tra việc sử dụng các vật tư này cho công tác chăm sóc người bệnh.
Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Phối hợp thực hiện các chương trình của Hội điều dưỡng Việt Nam về công tác điều dưỡng.
- Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và quy chế Trung tâm.
Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn buồng bệnh và các khoa, phòng.
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện , báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm.

3. Nhiệm vụ phòng điều dưỡng:
- Thực hiện chức năng quản lý tất cả điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn diện.
- Chịu trách nhiệm chung về công tác chuyên môn điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.
- Phân công cụ thể công tác của nhân viên trong phòng vào đầu tuần.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức đào tạo tại chỗ và đào tạo lại.
- Phối hợp với phòng tổ chức bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn Trung tâm.
- Đánh giá công tác điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn Trung tâm hàng tháng, quý, năm.